Tiivistelmä

Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin -hanke tähtää Pohjois-Savon lastensuojelun jälkihuoltotyön laadukkaaseen ja vaikuttavaan kehittämiseen ja sitä kautta aikuistuvien nuorten työurien varmistamiseen ja vahvistamiseen, työvoiman suorituskyvyn ja työllisyyden paranemiseen sekä alueellisen elinvoiman, vetovoiman ja aluetalouden kehittämiseen. Aikuistuvia jälkihuoltopalvelujen piirissä olevia nuoria (18-25 -vuotiaat) tukemalla vaikutetaan myönteisesti myös muihin syrjäytymistä ehkäiseviin tekijöihin kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn ja laajemmin hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä varmistetaan digitaalisten palvelujen kohdentuminen ko. kohderyhmälle.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuistuvien nuorten osallisuutta ja ottaa heidät mukaan palvelujen kehittämistyöhön digitalisoituvan yhteiskunnan toimintaympäristö huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää jälkihuollon työtapoja, työkulttuuria ja palveluita, pilotoida yhteistyöverkoston kanssa jälkihuoltopalvelujen toimintakokonaisuusmallinnuksia (henkilökohtaisesti tarjottavat palvelut, teknologia-avusteiset palvelut ja kokonaan verkossa tarjottavat palvelut) ja rakentaa jälkihuoltopalveluihin laatukriteeristöä monitoimijaisesti. Jälkihuoltotyön laatua ja vaikuttavuutta lisätään määrittämällä yhteiset jälkihuoltotyön (1) haasteet huomioiden lastensuojelun laatusuositus (Malja, Puustinen-Korhonen, Petrelius & Eriksson 2019), (2) kehittämällä jälkihuoltopalveluja ketterien palvelupilottien avulla sekä (3) analysoimalla pilottien pohjalta palvelujen laatua ja lisäämällä vaikuttavuusajattelua jälkihuollon palveluissa.

Aikuistuvien jälkihuoltopalvelujen piiriin kuuluvien nuorten hyvinvoinnin tila, tutkitusti vaikuttavat menetelmät sekä vaikuttavuusarviointi hyvinvointitiedolla johtamisen tukena toimivat hankkeessa kehittämisen lähtökohtina. Hankkeen alussa järjestetään virtuaalinen tai fyysinen starttityöpaja, jossa käydään yhteinen keskustelu hankkeen lähtökohdista ja kehittämistarpeista sekä kootaan eri osapuolten näkemystä tarvittavista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta hankkeen aikana pilottien palvelumuotoilun pohjaksi. Hankkeen toimintasuunnitelmaa täsmennetään hankkeen toteutusaikana. Yksityiskohtia tarkennetaan hankkeen edetessä ja painopisteitä voidaan kohdentaa jälkihuoltopalveluihin liittyvien tarpeiden mukaan huomioiden digitaalisen yhteiskunnan muutostarpeet.


Tuloksena hankkeesta ovat:

1) Jälkihuoltopalveluja käyttäneiden nuorten aikuisten osallisuuden ja digitaitojen vahvistaminen ja palvelukokemusten huomioiminen jälkihuoltopalveluja kehitettäessä. Nuorten hankkeeseen osallistumisen kautta kehittyvät heidän arjessa selviämisen taitonsa, kyky oman tulevaisuudensa rakentamiseen ja yleisemmin työ- ja toimintakykyisyys. Aikuistuvia nuoria tavoitellaan osallistuvaksi hankkeeseen noin 20-30.

2) Jälkihuoltopalvelujen työtapojen ja työkulttuurien kehittämisen ja palvelumuotoilun kautta kehitetään jälkihuoltopalvelujen malli erilaisista palvelusta (kasvokkain tarjottavat palvelut, teknologia-avusteiset palvelut ja
kokonaan digitalisoidut palvelut


3) Jälkihuoltopalvelujen laatu- ja vaikuttavuuskriteeristön mallintaminen. Osana tätä kriteeristöä kehitetään vaikuttavuuden arviointia ja otetaan käyttöön parhaimmat vaikuttavuuden arvioinnin välineet jälkihuoltotyöhön.

4) Hankkeen kautta syntyy uudenlainen palvelujen kehittämisen tapa: suunnittelu ja kehittäminen yhdessä asiakkaiden (nuoret aikuiset) kanssa – rohkeat kokeilut – mallien toimivuuden arviointi ja vaikuttavuuden arviointi – toimivien mallien konseptointi – skaalaaminen

Kuvassa on kaksi henkilöä ja toinen auttaa toista nuosemaan ylemmälle askelmalle
Kuva: Pixabay