Hankkeesta lyhyesti

Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin –hanke tähtää Pohjois-Savon lastensuojelun jälkihuoltotyön laadukkaaseen ja vaikuttavaan kehittämiseen ja sitä kautta aikuistuvien nuorten työurien varmistamiseen ja vahvistamiseen, työvoiman suorituskyvyn ja työllisyyden paranemiseen sekä alueellisen elinvoiman, vetovoiman ja aluetalouden kehittämiseen.

Hanketta rahoittaa Euroopan Unionin sosiaalirahasto ajalla 1.1.2022 – 31.12.2023.

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet, tulokset

Aikuistuvan nuoren tukeminen laadukkain jälkihuoltopalveluin -hanke tähtää Pohjois-Savon lastensuojelun jälkihuoltotyön laadukkaaseen ja vaikuttavaan kehittämiseen ja sitä kautta aikuistuvien nuorten työurien varmistamiseen ja vahvistamiseen, työvoiman suorituskyvyn ja työllisyyden paranemiseen sekä alueellisen elinvoiman, vetovoiman ja aluetalouden kehittämiseen. Aikuistuvia jälkihuoltopalvelujen piirissä olevia nuoria (18-25 -vuotiaat) tukemalla vaikutetaan myönteisesti myös muihin syrjäytymistä ehkäiseviin tekijöihin kuten mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisyyn ja laajemmin hyvinvointiin ja elämänlaatuun sekä varmistetaan digitaalisten palvelujen kohdentuminen ko. kohderyhmälle.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa aikuistuvien nuorten osallisuutta ja ottaa heidät mukaan palvelujen kehittämistyöhön digitalisoituvan yhteiskunnan toimintaympäristö huomioiden. Tavoitteena on myös kehittää jälkihuollon työtapoja, työkulttuuria ja palveluita, pilotoida yhteistyöverkoston kanssa jälkihuoltopalvelujen toimintakokonaisuusmallinnuksia (henkilökohtaisesti tarjottavat palvelut, teknologia-avusteiset palvelut ja kokonaan verkossa tarjottavat palvelut) ja rakentaa jälkihuoltopalveluihin laatukriteeristöä monitoimijaisesti. Jälkihuoltotyön laatua ja vaikuttavuutta lisätään määrittämällä yhteiset jälkihuoltotyön (1) haasteet huomioiden lastensuojelun laatusuositus (Malja, Puustinen-Korhonen, Petrelius & Eriksson 2019), (2) kehittämällä jälkihuoltopalveluja ketterien palvelupilottien avulla sekä (3) analysoimalla pilottien pohjalta palvelujen laatua ja lisäämällä vaikuttavuusajattelua jälkihuollon palveluissa.

Aikuistuvien jälkihuoltopalvelujen piiriin kuuluvien nuorten hyvinvoinnin tila, tutkitusti vaikuttavat menetelmät sekä vaikuttavuusarviointi hyvinvointitiedolla johtamisen tukena toimivat hankkeessa kehittämisen lähtökohtina. Hankkeen alussa järjestetään virtuaalinen tai fyysinen starttityöpaja, jossa käydään yhteinen keskustelu hankkeen lähtökohdista ja kehittämistarpeista sekä kootaan eri osapuolten näkemystä tarvittavista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta hankkeen aikana pilottien palvelumuotoilun pohjaksi. Hankkeen toimintasuunnitelmaa täsmennetään hankkeen toteutusaikana. Yksityiskohtia tarkennetaan hankkeen edetessä ja painopisteitä voidaan kohdentaa jälkihuoltopalveluihin liittyvien tarpeiden mukaan huomioiden digitaalisen yhteiskunnan muutostarpeet.

Vektorikuvassa henkilö auttaa toista kädestä nousemaan seuraavalle portaalle.

Hankkeen eteneminen

AjankohtaToimenpiteet
Kevät 2022Starttityöpaja 25.3.: yhteinen keskustelu hankkeen lähtökohdista ja kehittämistarpeista, kootaan eri osapuolten näkemykset tarvittavista toimenpiteistä ja niiden toteutuksesta pilottien pohjaksi. Nuorten tavoittaminen hankkeen työskentelyyn.
Syksy 2022Kehittämistyöpajat jälkihuoltopilotteihin liittyen (yhteistyökumppanit pilotoivat)
Kevät 2023Kriteeristön luominen pilottien pohjalta

Jälkihuoltopalvelumallin hahmottelu
Syksy 2023Jälkihuoltopalvelumallin viimeistely

Arviointi ja raportointi

Hankkeen rahoittajat